Projekty

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

Naše Mateřská škola Sluníčko je zapojena do zajímavých projektů, na kterých se s námi aktivně podílejí naše maminky a tatínkové.

1.projekt Recyklohraní

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.
www.recyklohrani.cz

2. projekt Celé Česko čte dětem

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Proto investujeme po těch několik let vyrůstání dětí v naší mateřské škole Sluníčko dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychováváme z nich vnímavé čtenáře.
www.celeceskoctedetem.cz

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

3. projekt Nechci kazy školka

Projekt Nechci kazy vznikl v roce 2009 a založili ho dva studenti 1. Lékařské fakulty UK v Praze. Chtěli tak reagovat na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem tohoto projektu je se zaměřit nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. Tento projekt není určen jen pro dospělé, ale i pro děti od nejútlejšího věku. V první fázi projektu absolvovaly školení paní učitelky, v druhé fázi děti, které byly rozděleny po svých třídách a v poslední třetí fázi rodiče. Podmínkou účasti v tomto projetu byl odběr správných kartáčků
pro děti na celý školní rok.
www.nechcikazyskolka.cz

 4. projekt Ekologická výchova „MRKVIČKA“

Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).
Jeho realizace začala v roce 2007 apavuc-logo-f97 zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.
Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 700 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.
http://www.pavucina-sev.cz/?idm=34
 

 5. projekt Mezi námi „Povídej“

Naše mateřská škola se v roce 2014 aktivně zapojila do spolupráce s obecně prospěšnou společností MEZI NÁMI POVÍDEJ.Mezi námi
Myslíme, že podporování setkávání lidí všech generací, vzájemné poznávání, společné objevování, tvoření, přirozená a nenásilná komunikace, různé hry, povídání jsou ku prospěchu našim dětem, ale i babičkám i dědečkům v Domově seniorů v Pyšelích, se kterým jsme též navázali úspěšnou a milou spolupráci. Jedenkrát za dva měsíce se potkáváme v prostorách nádherného historického zámku v Pyšelích. Program zábavného dopoledne je vždy ušit na míru ve spolupráci s Lindou Obrtelovou, ředitelkou společnosti a Andulkou Bízkovou, koordinátorkou.
Nejprve se vždy projdeme po náměstíčku, pokocháme se krásami malé středočeské vesničky, navštívíme cukrárnu s milou paní prodavačkou a pak se vydáme na návštěvu. Dopravu objednaným autobusem hradí náš zřizovatel, Obec Sulice. 
Doufáme, že obě věkové skupiny si mohou našimi společnými aktivitami předávat radost ze života, moudrost a energii.
V roce 2017 obdržela naše MŠ ocenění, značku „Mezigeneračně“, které naše školka získala za dlouholetou dosavadní činnost a vynaloženou energii a čas v mezigenerační oblasti  a to spoluprací s Domovem seniorů Pyšely.
značka Mezigeneračně
Mezi námi o.p.s.

6. projekt AIESEC – EDISON LITTLE

edison little

 

 

 

 

 

projekt AIESEC-EDISON LITTLE

 

 7. projekt Školka spolupracující s Mensou

mensaNaše školka se zapojila do projektu školky spolupracující s Mensou především z toho důvodu, abychom děti co nejlépe připravily na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuly jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali dva směry profilace naší školky, a to výchova ke zdraví a pohybu, ke zdravému životnímu stylu a rozvoj funkčních gramotností, zejména čtenářských a matematických. To vše tento systém podporuje a rozvíjí.

Aby naše školka byla považována za místo, kde se pečuje o rozvoj dětí, museli jsme předložit, jak s dětmi pracujeme a dále byla nutná školení k metodě Mensa NTC Learning Systém. Tato školení dokončila Václava Kunická na konci měsíce ledna 2015.

Zatím systém uplatňujeme u třídy Berušek, po dalším rozpracování podrobnějšího projektu pro naší MŠ a proškolení všech p. učitelek začneme i ve třídě Včeliček.

Mensa České republiky využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem ke spolupráci na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu Mensa NTC Learning System. V překladu do češtiny jde o projekt, který vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem NIKOLA TESLA CENTRE – odtud zkratka NTC.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Metoda Mensa NTC Learning – jedná se o systémový metodický projekt předškolních zařízení, který pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, jenž vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink je založený na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky- motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další.

Naše společné úsilí – společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období. Více informací najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc

 

8. Prima Vizus – na zraku dětí nám záleží

vizusProjektu se zúčastňujeme pravidelně každý rok a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě „kreslí nosem“, kreslí vývojově jakoby opožděně – velké tvary či kreslí tmavými barvami. Někdy na vady ale běžným pozorovacím způsobem nepřijdeme. Proto preventivní screeningové vyšetření bezdotykovou kamerou považujeme za výhodné, rychlé, funkční. V minulých letech bylo odhaleno několik dětí s oční vadou a to již určitě stojí za to!
Více informací najdete na www.primavizus.cz

 

9. Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku jsou každoročně se opakující benefiční aktivita, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Probíhají obvykle v prosinci či lednu v závislosti na sněhových podmínkách. V den, který je upřesněn, by se na všech zapojených školách, školkách  či dalších přihlášených organizacích měli stavět sněhuláci. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá  v tom, že se vybírá  startovné za každého sněhuláka ve výši 50,- Kč. Všechny přihlášené školy jsou zveřejněny, v průběhu akce jsou zveřejněny i fotky a získané finanční částky.

Naše MŠ se tohoto projektu zapojuje prvním rokem. Myslíme si, že charita a pomoc druhým je velmi důležitá. Je nutné dětem vysvětlit, proč se akce účastníme.

Každý rok se čeká na dobré sněhové podmínky, aby se mohlo stavět v celé republice v jeden den. Rodiče, kteří  se tohoto projektu chtějí účastnit s námi,  se zapisují  do tabulky a v případě, že  napadne potřebné množství sněhu právě u nás, můžeme se s rodiči  kteří chtějí také pomoci, rychle domluvit. Startovné 50,- Kč za každého sněhuláka odešleme hromadně a obdržíme certifikát o zaslané částce.

Více informací se dozvíte na www.snehulaciproafriku.cz nebo na www.kolaproafriku.cz.

 

10. Projekt Hravé lyžování ve ski areálu Chotouň

Naše Mateřská školka Sluníčko se již pátým rokem zúčastňuje projektu Hravého lyžování v nedaleké Chotouni.
Hravé lyžování vychází z osvědčeného modelu 5- denního výjezdového lyžařského kurzu pro děti od 4 let, který nám v předchozích sezónách přinesl velký úspěch, ale především spoustu spokojených malých lyžařů. Výuka probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy formou her, cvičení a netradičních soutěží dle doporučených metodických postupů tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Obsahem kurzu jsou také hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání apod., které jsou citlivě zařazovány s ohledem na vývoj výuky. První den lyžařského kurzu zkušení instruktoři ověřují aktuální lyžařské dovednosti dětí z důvodů bezpečnosti, které jsou uvedeny s informacemi v přihlášce.

Cílem projektu: je prohloubit vztah dětí ke sportu samotnému. Využíváme ideálního věku dětí pro zvládnutí této pohybové aktivity. Snahou je umožnit dětem pohodový pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů.

Děti jsou rozděleny dle úrovně a dovedností do těchto skupin:
A – pokročilí: dítě jezdí samostatně na lyžařském vleku, umí kontrolovaně zatáčet a zastavit
B – mírně pokročilí: dítě zvládá základy zatáčení a zastavování
C – úplný začátečník: dítě ještě nestálo na lyžích

Jakmile dítě zvládne bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. V případě, že některé z dětí postupuje výrazně rychleji než zbytek skupinky, bude podle možností přeřazeno do výkonnostně lepší skupiny. Zkušenější lyžaři již většinou od úvodního dne využívají vleku a veřejné sjezdovky.
Výuka na veřejné sjezdovce pro pokročilé děti, které již jezdí snožmo pokračuje zvládnutím smýkaného oblouku (s odlehčením při zahájení oblouku). Děti se tak rychleji naučí jízdu i ve složitých podmínkách. V případě, že děti tuto techniku zvládnou nebo ji již umějí, přecházíme k oblouku řezanému (s odlehčením při výjezdu z oblouku).
Na instruktora připadá v průměru 6 dětí. V průběhu kurzu se však v rámci zajištění bezpečnosti a současně i efektivnosti výuky počet ve skupinkách aktuálně přizpůsobuje daným okolnostem a dochází i k nerovnoměrnému rozložení skupiny či k přechodnému spojení. Příklad: nováčci 5 dětí na instruktora a zkušenější lyžaři 7 na instruktora. Výuka se odvíjí od výkonnosti nejslabšího člena skupiny.
Těšíme se na další zimní sezonu!
Více informací najdete na www.hravelyzovani.cz

 

11. Projekt Skutečně zdravá škola

Tento program se zaměřuje na zdravé stravování z kvalitních surovin, který v dětech podporuje a rozvíjí zdravé stravovací návyky. Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte.

Skutečně zdravé školky umožňují dětem pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na zahradě a učit je základům vaření. Rodičům pomáhá vzdělávat se v oblasti zdravé výživy.

Podmínky pro udělení certifikátu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA mají tři úrovně, bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifický soubor kritérií, které musí MŠ získat. My se pokusíme získat bronzovou úroveň.

Cílem tohoto programu je, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná a aby věděly, odkud jídlo pochází a vzniká.
Více informací najdete na www.skutecnezdravaskola.cz 
Skutečně zdravá škola – 1. schůzka 24.5.2017
Skutečně zdravá škola – 2. schůzka 9.1.2018

 

12. Projekt Předplavecký výcvik aneb Máme rádi vodu

Voda ve svých různých podobách nás stejně, jako ostatní živly, fascinuje. Jsme k ní přitahováni, vzbuzuje v nás i respekt. Život je od počátku s vodou spojen, proto si myslíme, že Předplavecký výcvik má smysl a význam v zařazení do našeho školního vzdělávacího programu.
Děti ve vodě ožívají, pozorují ji, noří ruce do vody, brouzdají se vodou, přelévají ji, nabírají ji, utíká jim mezi prsty, cáká jim do obličeje. Jakýkoliv pohyb ve vodě je dobrý. Dítě se ve vodě pohybuje s odporem, ale je i vodou nadlehčováno – posiluje, i relaxuje. Samozřejmě nesmíme zapomenout na otužování.

Naše Mateřská škola Sluníčko jezdí pravidelně každý rok do Plaveckého bazénu v Benešově a v Jesenici, kde se dětem věnují kvalifikovaní instruktoři plavání. Děti se hravou formou učí nebát se vody a k tomu využívají plno vodních a podvodních pomůcek. Plaváčci si osvojují motorické učení a zdokonalují se v dovednostech: plavecké dýchání, plavecké splývání, zanoření se a orientace pod hladinou, vstup, pády a skoky do vody, rozvíjí záběrové dovednosti a pocit vody.
Úkolem instruktorů je naučit děti orientaci ve vodě a základům plavání. Děti, které již prošly kurzy plavání, se mohou zdokonalit v plaveckých pohybech a způsobech.
Více informací najdete na http://www.mszbenesov.cz a http://svetplavani.cz/

 

13. Projekt Školička bruslení

Mezi další projekty naší školky patří již několikaletá účast na Školičce bruslení na Zimním stadionu ve Velkých Popovicích.

Dětem je pohyb přirozený a proto se opravdu každé z přihlášených dětí bruslit naučí. Jde ale především o společně sdílenou radost z pohybu, tak i při dosažení vlastních menších či větších úspěchů.  Zpočátku jde o první kroky s pomocnou nácvikovou hrazdou, balancování na ledě a vyrovnávání vlastního těžiště. Také nějaké pády k tomuto patří a tak se děti učí zvládat i psychicky náročnější situace, být odolní a s vytrvalostí zdolávat překážky.

Snahou je umožnit dětem poznat i jinou sportovní aktivitu, mít možnost se hýbat, zvládat koordinaci těla a procvičit hrubou motoriku.

Děti si užívají zábavnou formu pohybových her a radosti z prožitku. Chlapci poměřují síly při hokejovém zápase, stanou se z nich tak na chvíli malí hokejisté a pokročilé dívky zkouší jednoduché prvky krasobruslařky. Děti se neustále zdokonalují ve svých nově nabytých pohybový dovednostech, které zúročí i při trávení volného času, kdy i s rodinou mohou sdílet společně tyto sportovní aktivity.

Výuka na bruslích je pro děti i přínosem pro další sport – In-line bruslení. Děti snadněji pochopí jak na to.

Další informace na http://www.hcslavojvelkepopovice.cz/

 

14. Projekt Hravé In – line

V letošním roce si děti nově vyzkoušely a vychutnaly sportovní zážitky při další nově zařazené sportovní aktivitě  – jízda na In-line bruslích. Organizátoři této aktivity mají již v naší školce své místo. Máme již zkušenosti profesionálního přístupu, neotřelých her a zábavy z Hravého lyžování. Děti dojíždí nedaleko za Prahu na krásné sportoviště se zázemím v Běchovicích – Sport areál Na Korunce. Nejprve jsou rozřazovány do skupin dle pokročilosti a vtipnou a zábavnou formou jim je představena tato sportovní aktivita. Závěrečné závody můžou shlédnout i rodiče a všichni zúčastnění si toto náležitě užijí.

Více informací naleznete na http://www.hraveinline.cz/

 

15. Projekt Rodiče vítáni

Spolupráci s rodiči se věnujeme od začátku vzniku naší Mateřské školy Sluníčko, tj. od září roku 2011. Myslíme si, že je to úplně přirozená a smysluplná činnost, když rodiče mohou ráno či odpoledne kdykoliv vstoupit do třídy, zúčastnit se jakékoliv odpolední aktivity společně se svými dětmi např. Dílničky s rodiči, Besedy na různá témata, Besídky vánoční, Zahradní slavnosti a mnoho dalších. Rodiče jsou i členy nově vzniklé akční skupiny v novém projektu Skutečně zdravá škola a mohou tak aktivně vstupovat do oblasti stravování dětí ve školce. Rodiče také zveme ke společnému čtení v projektu Celé Česko čte dětem kdykoliv během dne, vyhlašujeme různé rodinné výtvarné soutěže např.na  téma: ,,Symbol lásky aneb mámo, táto, mám Vás rád(a)!“

S komunikací v naší mateřské škole problém nemáme, protože rodiče jsou průběžně informováni prostřednictvím emailové pošty, aktuálními zprávami a fotografiemi z akcí na webových stránkách www.msslunicko.eu a dalšími informacemi na nástěnkách v jednotlivých šatnách dětí.

Naše rada, kterou bychom dali ostatním školám v přístupu k rodičům, by zněla: ,,Profesionální přístup plný lásky, radosti, empatie, porozumění, ale zároveň přirozené autority a důslednosti.“

Rada, kterou bychom dali rodičům v přístupu ke škole, by zněla: ,,Uvědomit si, jak náročnou práci učitelé vykonávají a více je podpořit v jejich snažení.“