Obec Sulice

Vítá Vás Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec

Mateřská škola Sluníčko Sulice (dále jen MŠ) je předškolní zařízení s celodenní péčí a se 3 pracovišti, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
Další informace o školce

Aktuality

26.5.2020

Informace k organizaci předškolního vzdělávání, provozu školy a hygienických opatření v MŠ Sluníčko

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 je provoz na obou pracovištích Mateřské školy Sluníčko obnoven v plném rozsahu.
Dodržujte, prosím, hygienické a bezpečnostní pokyny, které Vám byly zaslány do emailu.
Předškolního vzdělávání se zúčastňují pouze zdravé děti!
Rodiče nevstupují do budov, děti přebírají paní učitelky u vchodu.
Stejný režim je i při vyzvedávání.
Při prvním nástupu do školky nezapomeňte přinést čestné prohlášení, viz níže.
Pokud dítě prodělalo infekční onemocnění, přinese zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé.
Děti v MŠ tráví většinu času venku!!!
Hygiena, dezinfekce všech prostor MŠ, třídy, toalet, dezinfekce povrchů, předmětů několikrát denně, větrání každou hodinu 5 minut,
rukavice používat při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.; děti po přezutí a převlečení (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, nemocné dítě oddělit od ostatních, kontaktovat rodiče, hygienickou stanici. Po celou dobu
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
Stravování ve školce – Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a
pití nenabírají a neberou si ani příbory. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Děkuji Všem za spolupráci a podporu!!

Volejte nebo pište, kdykoliv, děkuji.

Tým MŠ Sluníčko a MŠ Pampeliška

Provoz MŠ do konce roku 2019/2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

13.5.2020

Informace k organizaci předškolního vzdělávání, provozu školy a hygienických opatření v MŠ Sluníčko včetné nových informací z MŠMT

1.) Potěšující zprávou pro některé z nás je prohlášení, že děti a
pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí. Ponecháváme tedy na Vašem rozhodnutí, zda budete chtít, aby Vaše
děti roušku nosily či nikoliv. I vzhledem k tomu, zda některé dítě bude
patřit do rizikové skupiny. Viz příloha s názvem Ochrana zdraví MŠ, str.
4. Prosím o informaci, kdo spadá do této skupiny. Pro nepedagogy
povinnost nosit roušku zůstává, stejně tak pro zaměstnance, kteří
spadají do rizikové skupiny.

2.) Čestné prohlášení – viz příloha, Při prvním vstupu do školy
předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví, a 
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do
mateřské škole umožněn.

3.)Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je
povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů
společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

4.) Děti v MŠ tráví většinu času venku, neopouští areál školy, skupiny
dětí se nepotkávají, na hřišti se střídají.

5.) Hygiena, dezinfekce všech prostor MŠ, třídy, toalet, dezinfekce
povrchů, předmětů několikrát denně, větrání každou hodinu 5 minut,
rukavice používat při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě
jídla, likvidaci odpadů atd.; děti po přezutí a převlečení (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, nemocné dítě oddělit od
ostatních, kontaktovat rodiče, hygienickou stanici. Po celou dobu
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

6.) Stravování ve školce – Před zahájením stravování si každé dítě umyje
ruce.
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a
pití nenabírají a neberou si ani příbory.
Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou
běžná hygienická pravidla.

Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro
provoz školy a organizaci pobytu dětí ve škole.

Podrobnější informace z MŠMT naleznete v příloze emailu s názvem Ochrana
zdraví MŠ.

Organizace dne v MŠ Sluníčko – děti se scházejí do 8:00 hod., při
příchodu si rodič zazvoní na p. učitelku v Beruškách, která přijde k
brance dítě převzít, před vstupem do šatny si vydesinfikují oba ruce, ve
třídě dítě podrobí rannímu filtru a změří mu teplotu. Při  ranním
příchodu rodiče oznámí čas odchodu dětí ze školky, na tu dobu dítě
učitelka připraví a odvede k brance. Rodiče do MŠ nevstupují.

Děkuji.
Jsem připravena zodpovědět Vaše případné dotazy.
Zdraví všichni ze Sluníčka 🙂

Provoz MŠ do konce roku 2019/2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

2.5.2020

Informace k chodu a organizaci MŠ Sluníčko, 2. 5. 2020

Na základě nového mimořádného opatření, které dne 30. 4. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti mladší sedmi let v mateřské škole.
V případě fungování mateřské školy v současné době je nutné dodržování zvýšených hygienických opatření, kterými jsou zejména:

 • proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků,
 • používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo dobře udržovatelné – lze vyvářet), používání dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem,
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez sebemenšího příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu,
 • striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla – nošení roušek, rukavic, stravu připravuje a podává vždy jen jedna osoba, při manipulaci s čistým nádobím vždy používat čisté rukavice,
 • doložení Čestného prohlášení rodičů, že dítě nepřišlo do styku s osobami, které onemocněli jakoukoliv infekční nemocí a že v rodině není nařízena karanténa – rodiče dodají od 4. 5. 2020 (pondělí) a dále postupně, jak budou děti nastupovat do MŠ, a vždy každé pondělí v novém týdnu, do odvolání,
 • bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace,
 • příchod a odchod dětí tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů, viz Mimořádná bezpečnostní opatření
 • zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy, předáván dětí u branky, dodržování odstupu,
 • striktní dodržování nošení roušek rodiči,
 • umístění dezinfekce na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem,
 • zvýšený dohled na osobní hygienu dětí, mycí prostředky pro děti volit s virucidním účinkem,
 • používání jednorázových papírových ručníků,
 • dohled nad správnou respirační etiketou dětí,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem,
 • hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
 • dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku – nekřížit skupiny dětí,
 • denně úklid prostor mateřské školy – podlahy, umyvadla, záchody, pisoáry – čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem (kliky, zábradlí),
 • týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • zajištění příznivých vnitřních klimatických podmínek a dostatečného větrání v pobytových prostorách,
 • zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy,
 • výměna lůžkovin 1x týdně,
 • oddělené ukládání lůžkovin pro každé dítě – individuálně přidělené a značkou dítěte označené lůžkoviny pro každé dítě,
 • zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

Čestné prohlášení

 

21.4.2020

Informace k chodu a organizaci MŠ Sluníčko 21.4.2020 – provoz nepřerušen!

Mateřská škola Sluníčko funguje na pracovišti na adrese Školní 349, Želivec od 6:30 do 16:00 hodin tímto
způsobem:
Příchod dítěte do MŠ: od 6:30 – 8:00 hodin, pozdější příchody již nebudou akceptovány.
Dítě u branky odebere paní učitelka, ve třídě mu změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud by se
vyskytla zvýšená teplota, bude ihned kontaktovat zákonného zástupce.
Rodič nebude do areálu MŠ vůbec vpuštěn.
Odchod dítěte z MŠ: Dobu odchodu nahlásí rodič ráno při předávání dítěte paní učitelce u branky.
Na tuto dobu bude dítě oblečeno a připraveno u branky k vyzvednutí.
Časy možných odchodů dítěte z MŠ: 12:30, 14:30, 15:30 a 16:00 hodin.

Roušky
Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole.
V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Při každé manipulaci s rouškou je nutno vydesinfikovat ruce.
Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. na celý den a v požadované kvalitě.
Tato povinnost se nevztahuje na autistické děti.
MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!!

Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních
Jako, hejtmankou Středočeského kraje, určená škola pečujeme o děti členů IZS ve skupinkách 15 dětí ve věku 3-10 let.

Děkujeme Všem rodičům a dětem za srdečné pozdravy, nádherné obrázky a fotografie, už se na Vás moc těšíme!

Mgr. Václava Kunická, řed. školy

14.3.2020

MIMOŘÁDNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ č. 3

S platností od pondělí 16. 3. 2020, vyhlašujeme v součinnosti s
naším zřizovatelem toto opatření  č. 3:
Provoz mateřské školy bude zajištěn pro pracující rodiče, pouze
pro ty rodiče a zákonné zástupce, kteří opravdu nutně potřebují
péči mateřské školy v této mimořádné době.
Provoz mateřské školy bude fungovat od 6:30 do 16:00 hodin tímto
způsobem:
Příchod dítěte do MŠ: 6:30 – 8:00 hodin, pozdější příchody
již nebudou akceptovány. Dítě u branky odebere paní učitelka, ve
třídě mu změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud by se
vyskytla zvýšená teplota, bude ihned kontaktovat zákonného
zástupce. Rodič nebude do areálu MŠ vůbec vpuštěn.
Odchod dítěte z MŠ: Dobu odchodu nahlásí rodič ráno při
předávání dítěte paní učitelce u branky. Na tuto dobu bude
dítě oblečeno a připraveno u branky k vyzvednutí.
Časy možných odchodů dítěte z MŠ: 12:30, 14:30, 15:30 a 16:00
hodin.

Děkuji Všem rodičům za podporu, spolupráci a lidský přístup a
zejména těm rodičům, kteří chápou naše opatření, jde opravdu o
zdraví nás všech!!

Mgr. Václava Kunická, řed. školy

12.3.2020

Mimořádné bezpečnostní opatření č.2

S platností od zítřejšího dne, tj. 13. 3. 2020, vyhlašujeme
v součinnosti s naším zřizovatelem toto opatření  č.2:
Při příchodu do mateřské školy, v čase od 6:30 do 8:00 hodin budou
všichni příchozí, dospělá osoba i dítě, podrobeni měření teploty
digitálním bezkontaktním teploměrem, přiblížením k čelu, v předchodbičce
u ředitelny.
Měření bude provádět paní hospodářka v roušce. Měření budou podrobeni i
zaměstnanci školy.
Pokud měření proběhne v pořádku a  nebude u dítěte a dospělého naměřena
zvýšená teplota, budou oba vpuštěni panem školníkem do areálu MŠ.
Jestliže u dítěte či dospělého bude naměřena zvýšená teplota, nebude do
areálu vpuštěn nikdo z nich.
Nezapomeňte, prosím, že v 8:00 hodin bude mateřská škola uzamčena,
branka i vchody do pavilonů.
Připomínám, že děti si můžete vyzvedávat po obědě od 12:00 do 12:30 hod.
a následně až ve 14:30 hod.

V zájmu zdraví nás všech, prosím, abyste respektovali toto opatření.
Děkuji Všem za spolupráci.

V. Kunická, ředitelka školy

 

 

11.3.2020

Mimořádné bezpečnostní opatření

S platností od zítřejšího dne, tj. 12. 3. 2020, vyhlašujeme v
součinnosti s naším zřizovatelem toto opatření:

Žádáme rodiče, aby své děti přivedli do školky nejpozději do 8:00
hodiny.
Paní učitelky převezmou jen dítě, které bude zdravé, bez viditelných
známek nachlazení (bez rýmy, bez kašle).
Poté bude mateřská škola uzamčena.
Děti si můžete vyzvedávat po obědě ve 12:30 hod. a následně až ve 14:30
hod.
Pokud budeme všichni respektovat daná pravidla, bude mateřská škola nadále
v provozu.
Děkuji Všem za spolupráci.

V. Kunická, ředitelka školy

8.3.2020

Povinná karanténa bez ohledu na datum návratu z Itálie

Informace k období karantény dítěte:

Vážení rodiče, prosíme, abyste bez ohledu na to, kdy jste se vrátili z
Itálie, nechali svoje dítě po dobu 14 dnů v karanténě a neposílali ho do
mateřské školy.
Věříme, že ve vzájemné toleranci a spolupráci vše zvládneme ku prospěchu
hlavně našich dětí.
Omluvenku, prosíme, zaslat přes aplikaci Naše MŠ.
Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání o učivo
nepřijdou, paní učitelky se budou dětem po návratu do MŠ věnovat
individuálně.
S Vašimi dotazy a nejasnostmi se, prosím, obracejte na paní ředitelku
Mgr. Václavu Kunickou, tel.: 725 459 970, email: reditelka@msslunicko.eu

Děkujeme.

3.3.2020

Informace k prevenci před koronavirem

Vážení rodiče,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru
(Covid – 19) se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního
agens a omezení výskytu onemocnění:

 1. K dnešnímu dni (3.3.2020) je v České republice zaznamenáno 5 případů onemocnění
  způsobené novým typem koronaviru,
 2. Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků,
  tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob,
  pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
 3. V případě, že se vracíte po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie
  z oblasti Benátska a Lombardie, ihned po návratu kontaktujte územní pracoviště
  Krajské hygienické stanice Středočeskéhokraje podle místa bydliště.

Jako edukační pomůcku přikládáme informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

Včelky Motýlci Berušky Mravenečci Ježečci Veverky

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Tel.: 725 459 972

 

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Provozní:
Ludmila Šimůnková

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy Ekoškola MAP ORP Říčany Obec Sulice