Rodiče vítáni

Poradenské služby

speciálně pedagogická centra Praha

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, PRACOVIŠTĚ: PRAHA –VÝCHOD
(bezplatná)
Mochovská 570
194 00 Praha 9

Kontakty:
Telefon: 281 86 73 31-4
Mobil: 739 673 168
email: prahavychod@pppsk.cz
webové stránky: http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pv

PRAŽSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
(soukromá)
Ohradní 20
140 00 Praha 4 – Michle

Kontakty:
Telefon: 241 48 02 50; 241 48 12 53
Mobil: 603 513 949
email: pppp@pppp.cz
webové stránky: http://www.pppp.cz/

PRACOVIŠTĚ V ŘÍČANECH
Od září 2017 je pracoviště poradny v Říčanech v ulici Malá Olivová.
Prosíme, nevstupujte hlavní branou do areálu Olivovy léčebny, přístup do poradny je pouze z ulice Malá Olivová. Je to slepá ulice, v blízkosti poradny je možnost parkování, neparkujte však prosím na vyhrazeném parkovišti. K návštěvě je nutné se předem objednat na tel. 603 513 949.

Informace o OSPOD Říčany

Orgán sociálně-právní ochrany je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Říčany.

Sociálně-právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní a do mnoha mezinárodních dokumentů, především pak do Deklarace práv dítěte a Úmluvy o právech dítěte. Dítě tak ve smyslu těchto dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm.

Co se rozumí sociálně -právní ochranou vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem jako :

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
  • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu o to požádají, pokud o to požádá dítě, či pokud se objeví skutečnosti nasvědčující ohrožení dítěte.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Činnosti, které vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) MěÚ Říčany: Poradenská činnost

  • pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
  • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu,
  • po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje rodičům pomoc, spočívající zejména v uspořádání jejich rodinných poměrů, které by umožnily návratu dítěte do rodiny,
  • poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Ke stažení

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR ve školním roce 2019/2020

Copyright © 2022 MŠ Sluníčko