Rodiče vítáni

Poradenské služby

speciálně pedagogická centra Praha

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, PRACOVIŠTĚ: PRAHA –VÝCHOD
(bezplatná)
Sportovní 846/22
Praha 10 – Vršovice
Pracoviště sídlí v budově České pošty, třetí patro, bez výtahu. Budova se otevírá v 8:00 hodin.

Kontakty:
Telefon: 281 867 331
Mobil: 739 673 168
email: prahavychod@pppsk.cz
webové stránky: http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pv

PRAŽSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
(soukromá)
Ohradní 20
140 00 Praha 4 – Michle

Kontakty:
Telefon: 241 48 02 50; 241 48 12 53
Mobil: 603 513 949
email: pppp@pppp.cz
webové stránky: http://www.pppp.cz/

PRACOVIŠTĚ V ŘÍČANECH
Od září 2017 je pracoviště poradny v Říčanech v ulici Malá Olivová.
Prosíme, nevstupujte hlavní branou do areálu Olivovy léčebny, přístup do poradny je pouze z ulice Malá Olivová. Je to slepá ulice, v blízkosti poradny je možnost parkování, neparkujte však prosím na vyhrazeném parkovišti. K návštěvě je nutné se předem objednat na tel. 603 513 949.

Informace o OSPOD Říčany

Orgán sociálně-právní ochrany je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Říčany.

Sociálně-právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní a do mnoha mezinárodních dokumentů, především pak do Deklarace práv dítěte a Úmluvy o právech dítěte. Dítě tak ve smyslu těchto dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm.

Co se rozumí sociálně -právní ochranou vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem jako :

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu o to požádají, pokud o to požádá dítě, či pokud se objeví skutečnosti nasvědčující ohrožení dítěte.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Činnosti, které vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) MěÚ Říčany: Poradenská činnost

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu,
 • po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje rodičům pomoc, spočívající zejména v uspořádání jejich rodinných poměrů, které by umožnily návratu dítěte do rodiny,
 • poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Ke stažení

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR ve školním roce 2019/2020

iSophi Pedagogická diagnostika 5-7 let v. 2.0

iSophi pedagogická diagnostika je nástroj určený pro práci učitele s dítětem. Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte v sedmi základních oblastech. Jedná se o grafomotoriku, matematické představy, prostorovou orientaci, časovou orientaci, zrakové vnímání, sluchové vnímání a řeč a verbální myšlení. Ve školce začneme používat ve školním roce 2022/2023.

Celkově se test skládá z různých 18 úkolů, z nichž každý má několik samostatných položek. Všechny položky jsou hodnoceny podle způsobu řešení či odpovědi dítěte. Práce na těchto 18 úkolech zabere učiteli s dítětem zhruba 25–35 minut při rychlém střídání činností a pomůcek, takže většina dětí u ní vydrží se zaujetím do konce a učitele diagnostika neúměrně časově nezatíží. Při diagnostice pedagog sleduje kromě uvedených oblastí i koncentraci dítěte, jeho pracovní tempo a úroveň výslovnosti.

Formativní hodnocení v MŠ – používáme ve všech našich školkách

 • Smysl hodnocení v MŠ
  • Učitelka dítě průběžně sleduje, jak se dítě vyvíjí, zdokonaluje se v dovednostech, jaké dělá pokroky a především, jak se cítí. Zjišťuje, co konkrétní dítě skutečně potřebuje a následně to aplikuje při jednání s ním. Dítě se může a chce učit nové věci, jen pokud se cítí v MŠ bezpečně a spokojeně.
  • Učitel hodnotí dítě, ale i sebe a své působení (jak to zvládám, co se mi povedlo…)
 • Formativní hodnocení
  • je průběžné, založené na KONKRÉTNÍ POPISNÉ zpětné vazbě, dává informaci o chování, o tom co dítě zvládlo, o tom co se nedaří a předkládá návod, jak to příště udělat lépe
  • založené na respektující komunikaci
  • založené na efektivní komunikaci
  • provázané s diagnostikou, výsledky hodnocení by se měly promítnout do další pedagogické práce
  • prostředkem může být rozhovor dítěte a učitele nad portfoliem – je vidět posun
  • má motivační (a taky informativní, korektivní) charakter
  • vyzdvihujeme pozitivní aspekty situace
  • představíme si, jak by nám bylo, kdyby s námi podobným způsobem někdo (ne)mluvil
 • Desatero formativního hodnocení (odkaz v prezentaci)
 • Sebehodnocení – pozor na pod/nadhodnocení sebe sama dítětem (nutná citlivá korekce a pozitivní ladění učitelem)
 • Hodnotící techniky – individuální x hromadné

NE

„Všichni už to umí, podívej Péťa je mladší než ty a už to dokáže, ale ty pořád ne, měl by ses víc snažit“

„To ještě neumíš“

„To se dozvíš až ve škole“

„To už jsem vám ale říkala třikrát!“

ANO

„To už se ti podařilo.“, „To se časem naučíš.“

„Dnes mám velkou radost, protože se ti podařilo převléci se úplně sám.“

„Vidím, že jsi spokojená., Vidím, že z toho máš velkou radost. To chtělo asi hodně trpělivosti?“

„Už to bude skoro uklizené, ještě vidím kostky tady a támhle, ale už budeme mít brzy hotovo.“

CO JE TO WELLBEING??

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko