Rodiče vítáni

O školce

Mateřská škola Sluníčko Sulice (dále jen MŠ) je předškolní zařízení s celodenní péčí a se 3 pracovišti, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.

O děti pečuje a bezproblémový chod školek zajišťuje profesionální tým  zaměstnanců, pedagogů i nepedagogů. Kolektiv tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelky, paní učitelky MŠ, logopedické asistentky, školní koordinátorky EVVO, asistentky pedagoga, školní asistent, paní hospodářka, paní kuchařky a paní uklízečky a naše nová posila, jediný muž v kolektivu, nepostradatelný pan školník. Každý pracovník je důležitý, každého pracovníka si vážíme.

Rodina je to nejdůležitější v životě každého dítěte!

Důležité jsou pro nás kvalitní vzájemné vztahy, důvěra, úcta, empatie, láska, vstřícnost k jinakostem, optimismus, radost, vzájemná podpora, pochopení, slušnost. Snažíme se být našim dětem kladným vzorem, chválíme je, inspirujeme, podporujeme jejich kreativitu, snažíme se je nadchnout pro všechny naše aktivity – ať je to bádání, pozorování, cvičení, zpívání, hraní, kreslení, plavání, povídání a mnoho dalších činností. Nasloucháme jeden druhému, aktivně spolupracujeme s rodiči, zveme je do školky, rádi s nimi trávíme odpolední čas při dílničkách, slavnostech, besídkách, oslavách, turnajích.

Vzdělání a výchova v našich školkách – zdraví, pohyb a příroda

  • Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku, děti vedeme k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti.
  • Důsledně rozvíjíme morální vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům.
  • Pestrá nabídka tvořivých činností a aktivit pro děti.
  • Převážnou část dne trávíme v přírodě, učíme se znát její zákonitosti, podporujeme vztah ke zvířátkům (pravidlný a přímý kontakt s králíkem, morčetem, korelami, rybičkami, ptáčky..), lásku ke stromům, ke kytičkám, učíme se milovat naši obec, vlast, být hrdý na to, že jsme Češi, hodně sportujeme.
  • Slavíme lidové svátky. Děti se seznamují s lidovými tradicemi, zvyky či původními řemesly. 
  • Děti se během školního roku účastní mnoha akcí – přednášky, besedy, divadelní představení, výlety, výstavy.

Vizí naší mateřské školy je umožnit dětem prožít šťastné a aktivní dětství s vytvořením pohodového a kamarádského prostředí plného empatie, porozumění, lásky, respektu a tolerance. Probouzet a rozvíjet u dětí vztah k přírodě, schopnost přírodu vnímat, prožívat, zkoumat, chápat v její pestrosti, propojenosti, uvědomovat si problémy, s kterými se příroda potýká, i hledat cesty, jak jí pomoci. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k radosti z pohybu. Navazovat na rodinnou výchovu a rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti, které mají úctu k přírodě, k ostatním i k sobě samému a jsou připravené pro vstup do života.

Naše motto:

„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné!“

Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry

Pracoviště školy

Pracoviště školy č. 1Školní 349, Želivec 251 68 Sulice (dále jen MŠS)
Typ zařízení č. 1Mateřská škola s celodenním provozem – 4 třídy
Provozní doba MŠS6:30 – 17:00 hodin
Detašované pracoviště č. 2Lesní mateřská škola, Ke Kapličce, Hlubočinka,
251 68 Sulice (dále jen LMŠ)
Detašované pracoviště a typ zařízení č. 2Lesní mateřská škola s celodenním provozem – 2 oddělení
Provozní doba LMŠ7:30 – 16:30 hodin
Detašované pracoviště č. 3Mateřská škola Pampeliška, Ke Kapličce 1040, Hlubočinka
251 68 Sulice (dále jen MŠP)
Detašované pracoviště č. 3Mateřská škola s celodenním provozem – 2 třídy
Provozní doba MŠP 6:30 – 17:00 hodin

Charakteristika pracoviště č. 1 – Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko zahájila svou činnost 1. září 2011 a nachází se v krásném přírodním prostředí v obci Želivec, stranou od frekventované silnice zvané „stará benešovská“, s velmi dobrou dopravní dostupností z Prahy. Želivec je jedna z osad Obce Sulice. Dalšími jsou již zmíněné Sulice, Hlubočinka a Nechánice. Škola jednou stranou svých pozemků sousedí s rodinnými domy, druhou stranou s nově postavenou Základní školou Sulice, se kterou jsme navázali vstřícnou a kreativní spolupráci např. tím, že využíváme pravidelně tělocvičnu ke sportovním a pohybovým aktivitám s dětmi. Z jižní strany Obec Sulice postupně buduje nádherný lesopark se vzrostlými stromy a malým rybníčkem, který vyprojektoval známý přírodovědec RNDr. Václav Větvička, český botanik, popularizátor vědy a spisovatel. Dětem se tak naskýtá nejen nádherný výhled do zeleně, ale i úžasná oblast k rozvoji environmentální výchovy podporující přirozené zkoumání, objevování, experimentování a kladné a nenásilné rozvíjení vztahu k přírodě. Kolem naší školy též prochází cesta pro pěší směrem na Kostelec u Křížků, kterou často využíváme s dětmi k pěším výletům, když navštěvujeme jednu ze svých partnerských školek a to MŠ v Kostelci u Křížků nebo při předvánočních návštěvách kostela a rotundy sv. Martina v téže obci. Při pohybu po obci i mimo ní uplatňujeme prvky dopravní výchovy, využíváme reflexní vesty a často také navštěvujeme klidnější části obce k nejrůznějším hrám, průzkumům, pozorováním. Na Mandavě, nové části obce, se též nachází malý soukromý statek, takže s dětmi velmi často chodíme na procházky a sledujeme koníky na pastvě. V nedaleké blízkosti školy se také obdivujeme rozmanité přírodě, bohaté na různé ekosystémy – najdeme zde jehličnaté a listnaté lesíky, remízky, pole, louky, mokřad a dva malé rybníčky. U školy poletují i různé druhy ptactva. Z tohoto důvodu jsme pro názvy našich tříd vybrali zvířátka z louky – Mravenečci, Motýlci, Včeličky a Berušky.

Charakteristika detašovaného pracoviště č. 2 – Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola zahájila svou činnost 28. září 2018. Je tedy mladším sourozencem Sluníčka, ale jen o 7 let. LMŠ se nachází na kraji obecní části Hlubočinka, stranou od veškerých silnic pro motorová vozidla, na klidném a příjemném místě a v těsné blízkosti dětského sportoviště, které je rozděleno na malé, asfaltové s velikostí 20×40 metrů a větší, travnaté, na kterém již tradičně pořádá Obec Sulice velké množství kulturních a sportovních akcí, např. Oslavy Dne dětí a Drakiádu, nedaleko louky a krásného lesoparku, který obec udržuje dle požadavků odborné poradenské firmy a obecního smíšeného lesa s názvy jeho částí V doubí, Sulický Vrchánov, Bukovnice a s rozlohou o několika hektarech. Les s velkou hustotou vysázených stromů je úžasný prostor k poznávání a objevování přírody a rozvíjení vztahu dětí k přírodě. Děti poznávají různé druhy stromů, zjišťují, co to znamená, když se řekne, že „Lesy jsou plíce planety Země“ a že „V lese prší dvakrát“, co to jsou vegetační patra, jak voní les a jaká zvířátka zde žijí. Proto jsme pro názvy tříd v LMŠ vybrali zvířátka z lesa – Medvídci a Lištičky.

Dětem se nabízí i další přírodní učebny pod širým nebem s velkým množstvím různých druhů ekosystémů (přírodních i umělých) – louka, strouha, potok, údolí. Nedaleko LMŠ se nachází velké množství lesních cestiček, některé vedou údolím Sulického potoka do Psár, do Horních i Dolních Jirčan, ke Štědříku, některé kolem chatové osady, kde mohou děti pozorovat rostlinky, keře, květiny. Když se děti vydají na delší výpravu či přírodovědnou expedici mohou se ocitnout u Záhořanského potoka, který jako pravostranný přítok Vltavy nabízí dětem přímý kontakt s některými druhy vodních živočichů. V docházkové vzdálenosti děti mohou pozorovat slepičky a kozičky ve venkovním areálu drobného zvířectva u obchodního centra ABC Sulice. Přímo naproti zase zasportovat s florbalovou hokejkou či badmintonovou pálkou ve Sportcentru Hlubočinka.

Charakteristika detašovaného pracoviště č. 3 – Mateřská škola Pampeliška

Mateřská škola Pampeliška byla postavena z dotace za neuvěřitelné 3 měsíce a zkolaudována v prosinci roku 2019. Jako třetí sourozenec je tedy nejmladší. Svou činnost zahájila 1. 9. 2020. Školka se nachází v areálu LMŠ, na jejím druhém konci velké zahrady, oddělené plůtkem. Dvě třídy převzaly původní pojmenování oddělení z LMŠ – Veverky a Ježečci. Věkové složení tříd bude heterogenní – věkově smíšené, od 3 do 6 – 7 let, s maximální kapacitou 24 dětí na třídu. Do Pampelišky mohou docházet děti od 3 let, ne mladší. Ve smíšených třídách vznikají přirozené skupinky dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají. Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu.

Hlavním cílem bude seznamovat děti s přírodou, obohatit výuku a podnětné prostředí o možnosti vyrábění z přírodnin, rozvíjet slovní zásobu i fyzickou zdatnost dětí. Různorodé a motivačně zvolené činnosti, budou vycházet z třídního vzdělávacího programu a vždy budou přizpůsobeny věku dětí.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko