Rodiče vítáni

Projekty

Recyklohraní

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

www.recyklohrani.cz


Poděkování za splnění úkolu Bezpečný svět (s) baterií

Poděkování za splnění úkolu Mokřady a tajemství ztracené vody 2023

Vyhodnocení 2022

Vyhodnocení 2021


Celé Česko čte dětem

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Proto investujeme po těch několik let vyrůstání dětí v naší mateřské škole Sluníčko dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychováváme z nich vnímavé čtenáře.

www.celeceskoctedetem.cz

Pravidelné čtení dítěti:

 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
 • podílí se na emočním rozvoji dítěte
 • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
 • rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
 • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

Noc s Andersenem 2024


Nechci kazy školka

Projekt Nechci kazy vznikl v roce 2009 a založili ho dva studenti 1. Lékařské fakulty UK v Praze. Chtěli tak reagovat na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem tohoto projektu je se zaměřit nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. Tento projekt není určen jen pro dospělé, ale i pro děti od nejútlejšího věku. V první fázi projektu absolvovaly školení paní učitelky, v druhé fázi děti, které byly rozděleny po svých třídách a v poslední třetí fázi rodiče. Podmínkou účasti v tomto projetu byl odběr správných kartáčků
pro děti na celý školní rok.

www.nechcikazyskolka.cz


Ekologická výchova „MRKVIČKA“

Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).
Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.
Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 700 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

http://www.pavucina-sev.cz/


Klub ekologické výchovy

Co je Klub ekologické výchovy?

Klub ekologické výchovy – KEV – je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu, školy a další instituce a organizace zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. KEV vznikl v roce 1995 a má téměř dvacetiletou tradici.
Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.
Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám.

Hlavní cíle KEV

 • Budování funkční sítě škol zaměřených na výchovu k udržitelnému rozvoji.
 • Organizace setkávání koordinátorů v krajích s cílem zajištění jejich informovanosti o hlavních směrech a trendech EVVO a umožnění vzájemné výměny zkušeností.
 • Organizace celostátních seminářů.
 • Posilování manažerských dovedností koordinátorů EVVO.
 • Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, vydávání publikací k managementu EVVO na školách.
 • Poskytování metodické a odborné pomoci školám při naplňování cílů EVVO.

Klub ekologické výchovy = KEV, jehož jsme od letošního března členy, ve spolupráci se Středočeským krajem na jubilejním X. ročníku setkání koordinátorů environmentální výchovy dne 15. 3. 2018 od 9:00 hodin vyhodnotil V. ročník Škola Udržitelného Rozvoje Středočeského kraje.

Mezi oceněnými školami ŠUR 2018 – 2020 byla i naše Mateřská škola Sluníčko. Titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období 2018 – 2020 škola získá, pokud má dlouhodobější zkušenosti s environmentální výchovou, má ustanoveného koordinátora a pedagogové s dětmi realizují programy k ekologické výchově v průběhu školního roku.

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

MŠ Sluníčko Sulice obdržela titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně propůjčeného na léta 2022-2024, máme velikou radost!


Mezi námi „Povídej“

Naše mateřská škola se v roce 2014 aktivně zapojila do spolupráce s obecně prospěšnou společností MEZI NÁMI POVÍDEJ.

Myslíme, že podporování setkávání lidí všech generací, vzájemné poznávání, společné objevování, tvoření, přirozená a nenásilná komunikace, různé hry, povídání jsou ku prospěchu našim dětem, ale i babičkám i dědečkům v Domově seniorů v Pyšelích, se kterým jsme též navázali úspěšnou a milou spolupráci. Jedenkrát za dva měsíce se potkáváme v prostorách nádherného historického zámku v Pyšelích. Program zábavného dopoledne je vždy ušit na míru ve spolupráci s Lindou Obrtelovou, ředitelkou společnosti a Andulkou Bízkovou, koordinátorkou.

Nejprve se vždy projdeme po náměstíčku, pokocháme se krásami malé středočeské vesničky, navštívíme cukrárnu s milou paní prodavačkou a pak se vydáme na návštěvu. Dopravu objednaným autobusem hradí náš zřizovatel, Obec Sulice. Doufáme, že obě věkové skupiny si mohou našimi společnými aktivitami předávat radost ze života, moudrost a energii.

V roce 2017 obdržela naše MŠ ocenění, značku „Mezigeneračně“, které naše školka získala za dlouholetou dosavadní činnost a vynaloženou energii a čas v mezigenerační oblasti a to spoluprací s Domovem seniorů Pyšely.


AIESEC – EDISON LITTLE


„Mensa Česko“- školka spolupracující s Mensou

Naše školka se zapojila do projektu školky spolupracující s Mensou především z toho důvodu, abychom děti co nejlépe připravily na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuly jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali dva směry profilace naší školky, a to výchova ke zdraví a pohybu, ke zdravému životnímu stylu a rozvoj funkčních gramotností, zejména čtenářských a matematických. To vše tento systém podporuje a rozvíjí.

Aby naše školka byla považována za místo, kde se pečuje o rozvoj dětí, museli jsme předložit, jak s dětmi pracujeme a dále byla nutná školení k metodě Mensa NTC Learning Systém. Tato školení dokončila Václava Kunická na konci měsíce ledna 2015.

Zatím systém uplatňujeme u třídy Berušek, po dalším rozpracování podrobnějšího projektu pro naší MŠ a proškolení všech p. učitelek začneme i ve třídě Včeliček.

Mensa České republiky využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem ke spolupráci na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu Mensa NTC Learning System. V překladu do češtiny jde o projekt, který vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem NIKOLA TESLA CENTRE – odtud zkratka NTC.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Metoda Mensa NTC Learning – jedná se o systémový metodický projekt předškolních zařízení, který pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, jenž vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink je založený na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky- motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další.

Naše společné úsilí – společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období. Více informací najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc

Mensa ČR propůjčila naší školce titul školka spolupracující s Mensou do 30. 9. 2023 – podporujeme každodenní rozvoj nadání dětí.


Prima Vizus – na zraku dětí nám záleží

Projektu se zúčastňujeme pravidelně každý rok a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě „kreslí nosem“, kreslí vývojově jakoby opožděně – velké tvary či kreslí tmavými barvami. Někdy na vady ale běžným pozorovacím způsobem nepřijdeme. Proto preventivní screeningové vyšetření bezdotykovou kamerou považujeme za výhodné, rychlé, funkční. V minulých letech bylo odhaleno několik dětí s oční vadou a to již určitě stojí za to!

Více informací najdete na www.primavizus.cz


Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku jsou každoročně se opakující benefiční aktivita, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Probíhají obvykle v prosinci či lednu v závislosti na sněhových podmínkách. V den, který je upřesněn, by se na všech zapojených školách, školkách či dalších přihlášených organizacích měli stavět sněhuláci. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50,- Kč. Všechny přihlášené školy jsou zveřejněny, v průběhu akce jsou zveřejněny i fotky a získané finanční částky.

Naše MŠ se tohoto projektu zapojuje prvním rokem. Myslíme si, že charita a pomoc druhým je velmi důležitá. Je nutné dětem vysvětlit, proč se akce účastníme.

Každý rok se čeká na dobré sněhové podmínky, aby se mohlo stavět v celé republice v jeden den. Rodiče, kteří se tohoto projektu chtějí účastnit s námi, se zapisují do tabulky a v případě, že napadne potřebné množství sněhu právě u nás, můžeme se s rodiči kteří chtějí také pomoci, rychle domluvit. Startovné 50,- Kč za každého sněhuláka odešleme hromadně a obdržíme certifikát o zaslané částce.

Více informací se dozvíte na www.snehulaciproafriku.cz nebo na www.kolaproafriku.cz.


Sněhuláci pro Afriku 2

V krátkosti o projektu: Pokud to sněhové podmínky v ČR dovolí, všechny přihlášené školy a školky staví v jeden den co nejvíce sněhuláků a startovné pro stavbu sněhuláka je 50,-Kč. Takto vybrané peníze ze školky se posílají na tento projekt, který se snaží dopravit do Afriky co nejvíce jízdních kol pro děti, které to mají do školy tak daleko, že cestovat každý den pěšky je pro ně nemožné a tato vzdálenost jim vzdělávání znemožňuje.

Do tohoto projektu jsme se přihlásili již podruhé. Letos jsme stále s vyhlášením čekali na příhodné sněhové podmínky, ale bohužel, když už napadlo, do odpoledne většinou nebylo nic. K tomu se přidal velký mráz. Vzhledem k tomu, že se s návaly sněhu již asi moc počítat nedá, vyhlašujeme náhradní variantu.

Jde jak o pomoc, tak i o to, aby si naše děti uvědomily, že ne každé dítě má takové možnosti jako ony, abychom v nich již od malička spoluvytvářeli prosociální chování.

Vyrobte se svým dítětem SNĚHULÁKA, a to z jakéhokoli materiálu, nakreslete či namalujte ho, použijte jakoukoli výtvarnou techniku, fantazii se meze nekladou. Spolu s padesátikorunou sněhuláka předejte p. učitelkám ve svých třídách, a to do 19. 3. 2018. Předem moc děkujeme.

Více informací najdete na www.snehulaciproafriku.cz.


Projekt Hravé lyžování ve ski areálu Chotouň

Naše Mateřská školka Sluníčko se již pátým rokem zúčastňuje projektu Hravého lyžování v nedaleké Chotouni.
Hravé lyžování vychází z osvědčeného modelu 5- denního výjezdového lyžařského kurzu pro děti od 4 let, který nám v předchozích sezónách přinesl velký úspěch, ale především spoustu spokojených malých lyžařů. Výuka probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy formou her, cvičení a netradičních soutěží dle doporučených metodických postupů tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Obsahem kurzu jsou také hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání apod., které jsou citlivě zařazovány s ohledem na vývoj výuky. První den lyžařského kurzu zkušení instruktoři ověřují aktuální lyžařské dovednosti dětí z důvodů bezpečnosti, které jsou uvedeny s informacemi v přihlášce.

Cílem projektu: je prohloubit vztah dětí ke sportu samotnému. Využíváme ideálního věku dětí pro zvládnutí této pohybové aktivity. Snahou je umožnit dětem pohodový pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů.

Děti jsou rozděleny dle úrovně a dovedností do těchto skupin:
A – pokročilí: dítě jezdí samostatně na lyžařském vleku, umí kontrolovaně zatáčet a zastavit
B – mírně pokročilí: dítě zvládá základy zatáčení a zastavování
C – úplný začátečník: dítě ještě nestálo na lyžích

Jakmile dítě zvládne bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. V případě, že některé z dětí postupuje výrazně rychleji než zbytek skupinky, bude podle možností přeřazeno do výkonnostně lepší skupiny. Zkušenější lyžaři již většinou od úvodního dne využívají vleku a veřejné sjezdovky.

Výuka na veřejné sjezdovce pro pokročilé děti, které již jezdí snožmo pokračuje zvládnutím smýkaného oblouku (s odlehčením při zahájení oblouku). Děti se tak rychleji naučí jízdu i ve složitých podmínkách. V případě, že děti tuto techniku zvládnou nebo ji již umějí, přecházíme k oblouku řezanému (s odlehčením při výjezdu z oblouku).

Na instruktora připadá v průměru 6 dětí. V průběhu kurzu se však v rámci zajištění bezpečnosti a současně i efektivnosti výuky počet ve skupinkách aktuálně přizpůsobuje daným okolnostem a dochází i k nerovnoměrnému rozložení skupiny či k přechodnému spojení. Příklad: nováčci 5 dětí na instruktora a zkušenější lyžaři 7 na instruktora. Výuka se odvíjí od výkonnosti nejslabšího člena skupiny.

Těšíme se na další zimní sezonu!

Více informací najdete na www.hravelyzovani.cz


Skutečně zdravá škola

Tento program se zaměřuje na zdravé stravování z kvalitních surovin, který v dětech podporuje a rozvíjí zdravé stravovací návyky. Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte.

Skutečně zdravé školky umožňují dětem pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na zahradě a učit je základům vaření. Rodičům pomáhá vzdělávat se v oblasti zdravé výživy.

Podmínky pro udělení certifikátu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA mají tři úrovně, bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifický soubor kritérií, které musí MŠ získat. My se pokusíme získat bronzovou úroveň.

Cílem tohoto programu je, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná a aby věděly, odkud jídlo pochází a vzniká.

Více informací najdete na www.skutecnezdravaskola.cz


Předplavecký výcvik aneb Máme rádi vodu

Voda ve svých různých podobách nás stejně, jako ostatní živly, fascinuje. Jsme k ní přitahováni, vzbuzuje v nás i respekt. Život je od počátku s vodou spojen, proto si myslíme, že Předplavecký výcvik má smysl a význam v zařazení do našeho školního vzdělávacího programu.

Děti ve vodě ožívají, pozorují ji, noří ruce do vody, brouzdají se vodou, přelévají ji, nabírají ji, utíká jim mezi prsty, cáká jim do obličeje. Jakýkoliv pohyb ve vodě je dobrý. Dítě se ve vodě pohybuje s odporem, ale je i vodou nadlehčováno – posiluje, i relaxuje. Samozřejmě nesmíme zapomenout na otužování.

Naše Mateřská škola Sluníčko jezdí pravidelně každý rok do Plaveckého bazénu v Benešově a v Jesenici, kde se dětem věnují kvalifikovaní instruktoři plavání. Děti se hravou formou učí nebát se vody a k tomu využívají plno vodních a podvodních pomůcek. Plaváčci si osvojují motorické učení a zdokonalují se v dovednostech: plavecké dýchání, plavecké splývání, zanoření se a orientace pod hladinou, vstup, pády a skoky do vody, rozvíjí záběrové dovednosti a pocit vody.

Úkolem instruktorů je naučit děti orientaci ve vodě a základům plavání. Děti, které již prošly kurzy plavání, se mohou zdokonalit v plaveckých pohybech a způsobech.

Více informací najdete na http://www.mszbenesov.cz a http://svetplavani.cz/


Školička bruslení

Mezi další projekty naší školky patří již několikaletá účast na Školičce bruslení na Zimním stadionu ve Velkých Popovicích.

Dětem je pohyb přirozený a proto se opravdu každé z přihlášených dětí bruslit naučí. Jde ale především o společně sdílenou radost z pohybu, tak i při dosažení vlastních menších či větších úspěchů.  Zpočátku jde o první kroky s pomocnou nácvikovou hrazdou, balancování na ledě a vyrovnávání vlastního těžiště. Také nějaké pády k tomuto patří a tak se děti učí zvládat i psychicky náročnější situace, být odolní a s vytrvalostí zdolávat překážky.

Snahou je umožnit dětem poznat i jinou sportovní aktivitu, mít možnost se hýbat, zvládat koordinaci těla a procvičit hrubou motoriku.

Děti si užívají zábavnou formu pohybových her a radosti z prožitku. Chlapci poměřují síly při hokejovém zápase, stanou se z nich tak na chvíli malí hokejisté a pokročilé dívky zkouší jednoduché prvky krasobruslařky. Děti se neustále zdokonalují ve svých nově nabytých pohybový dovednostech, které zúročí i při trávení volného času, kdy i s rodinou mohou sdílet společně tyto sportovní aktivity.

Výuka na bruslích je pro děti i přínosem pro další sport – In-line bruslení. Děti snadněji pochopí jak na to.

Další informace na http://www.hcslavojvelkepopovice.cz/


Hravé In – line

V letošním roce si děti nově vyzkoušely a vychutnaly sportovní zážitky při další nově zařazené sportovní aktivitě  – jízda na In-line bruslích. Organizátoři této aktivity mají již v naší školce své místo. Máme již zkušenosti profesionálního přístupu, neotřelých her a zábavy z Hravého lyžování. Děti dojíždí nedaleko za Prahu na krásné sportoviště se zázemím v Běchovicích – Sport areál Na Korunce. Nejprve jsou rozřazovány do skupin dle pokročilosti a vtipnou a zábavnou formou jim je představena tato sportovní aktivita. Závěrečné závody můžou shlédnout i rodiče a všichni zúčastnění si toto náležitě užijí.

Více informací naleznete na http://www.hraveinline.cz/


Rodiče vítáni

Spolupráci s rodiči se věnujeme od začátku vzniku naší Mateřské školy Sluníčko, tj. od září roku 2011. Myslíme si, že je to úplně přirozená a smysluplná činnost, když rodiče mohou ráno či odpoledne kdykoliv vstoupit do třídy, zúčastnit se jakékoliv odpolední aktivity společně se svými dětmi např. Dílničky s rodiči, Besedy na různá témata, Besídky vánoční, Zahradní slavnosti a mnoho dalších. Rodiče jsou i členy nově vzniklé akční skupiny v novém projektu Skutečně zdravá škola a mohou tak aktivně vstupovat do oblasti stravování dětí ve školce. Rodiče také zveme ke společnému čtení v projektu Celé Česko čte dětem kdykoliv během dne, vyhlašujeme různé rodinné výtvarné soutěže např.na  téma: ,,Symbol lásky aneb mámo, táto, mám Vás rád(a)!“

S komunikací v naší mateřské škole problém nemáme, protože rodiče jsou průběžně informováni prostřednictvím emailové pošty, aktuálními zprávami a fotografiemi z akcí na webových stránkách www.msslunicko.eu a dalšími informacemi na nástěnkách v jednotlivých šatnách dětí.

Naše rada, kterou bychom dali ostatním školám v přístupu k rodičům, by zněla: ,,Profesionální přístup plný lásky, radosti, empatie, porozumění, ale zároveň přirozené autority a důslednosti.“

Rada, kterou bychom dali rodičům v přístupu ke škole, by zněla: ,,Uvědomit si, jak náročnou práci učitelé vykonávají a více je podpořit v jejich snažení.“


Se Sokolem do života

ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Do sokolského projektu pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí Se Sokolem do života jsme zapojeni od školního roku 2019/2020. Dnešní děti se málou hýbou (hodně času tráví na digitálních technologiích) a proto chceme změnit špatné pohybové návyky dětí a podpořit u dětí  zdravý psychomotoricko sociální vývoj.

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.   

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

 1. Přirozená cvičení
 2. Obratnost
 3. Dovednosti s míčem
 4. Rozvíjení poznání
 5. Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.


Markétina dopravní výchova

Zdravíme děti, rodiče i učitele

Máte chuť se věnovat dopravní výchově?

Chcete se zlepšit ve této oblasti nebo se připravit na test z dopravní výchovy?

Ověřte si své znalosti z problematiky bezpečného a správného chování v silničním provozu. Připravili jsme pro vás mnoho různých testů. Tematicky si můžete vybrat jakou problematiku chcete procvičit či ověřit. Testy jsou určené pro žáky základních škol.

Aplikaci pro Vás připravil Tým silniční bezpečnosti, BESIP, Asociace Záchranný kruh a portál Bezpečné cesty v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, Libereckým krajem a za podpory dalších partnerů..

Pro naše děti z mateřské školy využíváme metodiku k tomu, abychom se naučili:

SPRÁVNÝ CYKLISTA

Cílem pracovního listu je se naučit, jak je vhodné se oblékat při jízdě na kole nebo
koloběžce. Dále žák zjistí, která místa jsou pro jízdu cyklistů nejbezpečnější.

DOPRAVA

Cílem je se naučit rozlišit základní účastníky silničního provozu. Dále upevnění
pravolevé orientace na příkladu správného a bezpečného rozhlížení se před
přecházením komunikace.

VIDÍME SE?

Cílem je zjistit informace o reflexních prvcích a naučit se je správně používat.
Zvláštní důraz je kladen na jejich využívání chodci a cyklisty za snížené viditelnosti.
Pojem snížená viditelnost si žáci objasní pomocí určování různých druhů počasí.

BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Cílem je si osvojit zásady správného poutání bezpečnostním pásem při cestování
ve vozidle. Dále si žák vyzkouší cvičení pro rozvoj jemné motoriky, které je
zpravidla součástí zápisů do prvních tříd základních škol.

NEBEZPEČNÍ CHODCI

Cílem je naučit se rozpoznat nebezpečné situace, se kterými se mohou chodci
setkat v silničním provozu. Sekundárním cílem je vyřešit základní matematickou
úlohu a upevnit tak dovednost určování počtu.

PŘECHOD PRO CHODCE

Cílem je doplnit grafomotorické cvičení pomocí rovných čar. Na doplněné
grafomotorické cvičení žák aplikuje zásady bezpečného chování chodců na
přechodu pro chodce i mimo něj.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Cílem je rozpoznat vozidla integrovaného záchranného systému. Dále je cílem
grafomotorický nácvik. A mnoho dalšího. 🙂


Copyright © 2024 MŠ Sluníčko