Rodiče vítáni

Trénink jazykových schopností podle Elkonina

O metodě tréninku jazykových schopností podle Elkonina

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je metodika vycházející z poznatků ruského psychologa D. B. Elkonina. Ten se od poloviny 20. století zabýval výzkumy, které se týkaly výuky čtení. Svou metodiku založil na rozvoji fonematického uvědomování. Dítě má pochopit, že každé slovo má kromě významu také svoji zvukovou formu, a že je tvoří řetězce hlásek fonémů, které vyslovujeme. Současní odborníci uvádějí jako jednu z hlavních příčin vývojových poruch čtení a psaní nedostatečně rozvinuté fonologické schopnosti.

„Elkonin“ v naší mateřské škole

Metodika (TJS), podle které v kroužku pracujeme, je dílem kolektivu autorek pod vedením M. Mikulajové, které Elkoninovu metodiku upravily. Adaptovaly ji na slovenský a později i český jazyk a primárně jí zaměřily na děti předškolního věku (od 5 let). Metodika je rozdělena na dvě etapy: v první se pracuje se zvukovou stránkou jazyka, ve druhé se k hláskám přidávají také písmena. Náplní našeho kroužku je první etapa metodiky.

Začíná se od slabik, které jsou přirozenou artikulační jednotkou řeči. Děti dělí slova na slabiky, rozlišují délku slabik, pohybem i graficky je znázorňují (obloučky, čárkami). Později se seznámí s hláskami. Vydělují první a poslední hlásku, postupně pak všechny hlásky ve slově. Učí se skládat slova z jednotlivých hlásek nebo s hláskami manipulovat (přidat, ubrat, změnit) a zjistit, jaké nové slovo vznikne. Seznámí se s pojmy samohláska, souhláska, dvojhláska, naučí se rozlišovat souhlásky tvrdé a měkké. Jelikož operace s hláskami pouze ve zvukové rovině jsou pro děti náročné, používají barevné žetony, které tuto mentální činnost modelují a činí názornější.

Během setkání děti pracují s Hláskářem – obrázkovým pracovním sešitem, ve kterém vybarvují, kreslí, spojují, zaškrtávají. Potkávají se v něm s obyvateli Krajiny slov, kteří jim přinášejí nové poznatky. Děti se s nimi setkávají nejen v Hláskáři na obrázcích, ale i v podobě látkových postaviček a maňásků.

Trénink jazykových schopností podle Elkonina se využívá u běžných předškolních dětí (jako prevence dyslexie), u dětí s nesprávnou výslovností (dyslálií), s narušeným vývojem řeči (vývojovou dysfázií) či u dětí, jejichž rodným jazykem není čeština. Metodika nenahrazuje logopedickou péči!

Setkání „Elkonina“ probíhají jednou týdně a trvají 30min. Z každé třídy předškoláků může chodit 6 dětí, tedy celkem tři dvojice. Každá třída má vyhrazen den: děti z Berušek – úterý, ze Včeliček – středu, z Veverek a Ježečků – čtvrtek, setkání se konají mezi 12:45 a 13:15. Děti docházejí na sezení na základě doporučení třídních učitelů a souhlasu rodičů. Sezení povede proškolený odborník p. ředitelka Mgr. Václava Kunická.

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je hrazen z krajských zdrojů, náklady na Hláskáře 1 v ceně 330,-Kč hradí rodiče.

Více na http://www.elkonin.cz/uvod/

Copyright © 2022 MŠ Sluníčko