Rodiče vítáni

Informace k organizaci předškolního vzdělávání, provozu školy a hygienických opatření v MŠ Sluníčko včetné nových informací z MŠMT

1.) Potěšující zprávou pro některé z nás je prohlášení, že děti a
pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí. Ponecháváme tedy na Vašem rozhodnutí, zda budete chtít, aby Vaše
děti roušku nosily či nikoliv. I vzhledem k tomu, zda některé dítě bude
patřit do rizikové skupiny. Viz příloha s názvem Ochrana zdraví MŠ, str.
4. Prosím o informaci, kdo spadá do této skupiny. Pro nepedagogy
povinnost nosit roušku zůstává, stejně tak pro zaměstnance, kteří
spadají do rizikové skupiny.

2.) Čestné prohlášení – viz příloha, Při prvním vstupu do školy
předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví, a 
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do
mateřské škole umožněn.

3.)Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je
povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů
společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

4.) Děti v MŠ tráví většinu času venku, neopouští areál školy, skupiny
dětí se nepotkávají, na hřišti se střídají.

5.) Hygiena, dezinfekce všech prostor MŠ, třídy, toalet, dezinfekce
povrchů, předmětů několikrát denně, větrání každou hodinu 5 minut,
rukavice používat při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě
jídla, likvidaci odpadů atd.; děti po přezutí a převlečení (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, nemocné dítě oddělit od
ostatních, kontaktovat rodiče, hygienickou stanici. Po celou dobu
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

6.) Stravování ve školce – Před zahájením stravování si každé dítě umyje
ruce.
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a
pití nenabírají a neberou si ani příbory.
Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou
běžná hygienická pravidla.

Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro
provoz školy a organizaci pobytu dětí ve škole.

Podrobnější informace z MŠMT naleznete v příloze emailu s názvem Ochrana
zdraví MŠ.

Organizace dne v MŠ Sluníčko – děti se scházejí do 8:00 hod., při
příchodu si rodič zazvoní na p. učitelku v Beruškách, která přijde k
brance dítě převzít, před vstupem do šatny si vydesinfikují oba ruce, ve
třídě dítě podrobí rannímu filtru a změří mu teplotu. Při  ranním
příchodu rodiče oznámí čas odchodu dětí ze školky, na tu dobu dítě
učitelka připraví a odvede k brance. Rodiče do MŠ nevstupují.

Děkuji.
Jsem připravena zodpovědět Vaše případné dotazy.
Zdraví všichni ze Sluníčka 🙂

Provoz MŠ do konce roku 2019/2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko