Rodiče vítáni

Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis na školní rok 2024/2025 se koná v úterý 14. května od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin na pracovišti č. 1 ul. Školní 349, Želivec

Elektronický předzápis je spuštěn a zákonní zástupci jej mohou využít:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/sulice-slunicko

  • všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte (očkování není vyžadováno u dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání),
  • povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
  • Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Více informací, včetně přihlášky, najdete v záložce Zápis.

Těšíme se na Vás!

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko