Rodiče vítáni

Ježečci

Aktuality ze třídy se dozvíte na Třídní nástěnce v sekci Aktuality.

Charakteristika třídy 2023/2024

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška – 2. třída

Tým ve třídě Ježečci:

 • Kateřina Kreuzová – vedoucí učitelka MŠ
 • Bc. Jana Brožková, Dis. – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová, Dis. – asistent pedagoga, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Třída Ježečků je složená především z předškoláků z Medvíďat, Lištiček, Veverek a
Ježečků. Navštěvuje ji 22 dětí (11 dívek a 11 chlapců). Ve třídě je i
asistent pedagoga, který pomáhá s integrací 2 chlapců se speciálními
vzdělávacími potřebami. Kromě 18 předškoláků jsou ve třídě 4 děti ve věku 4,5 let. V evidenci této třídy jsou i 2 děti na individuálním vzdělávání.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, snažíme vytvářet prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné bez strachu a stresu. Chceme, aby děti zažívaly pocit úspěchu.

Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení a provází nás celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Hračky a dětské hry jsou přizpůsobeny věku dětí. Hračky jsou dětem co nejvíce dostupné, aby si je děti mohly samostatně brát i uklízet. Děti se zajímají o všechny typy činností – u chlapců převažují konstrukční činnosti, hry s auty a pohybové aktivity, dívky vyhledávají hry s panenkami, hry v kuchyňce nebo různé výtvarné činnosti. Nabízenými aktivitami, které jsou zařazovány do vzdělávací nabídky mateřské školy a jsou včleněny do školního vzdělávacího programu, děti rozvíjí svůj talent, samostatnost, zdravé sebevědomí, manuální zručnost, sociální vztahy apod. Tvoří nedílnou součást naší práce a jsou zajišťovány učitelkami třídy.

Ve školce se průběžně věnujeme logopedické prevenci z důvodu častých logopedických vad. Zařazujeme dechová cvičení, fonační cvičení, hry na rozvoj fonematického sluchu, grafomotorická cvičení, hry na rozvoj jemné motoriky, procvičujeme zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvíjíme rozumové schopnosti apod. Individuální průpravná logopedická cvičení probíhají dle konzultací s naší logopedkou, se kterou spolupracujeme.

Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stal ježeček Bodlinka.  Učí děti neplýtvat jídlem i materiálem, snažíme se využít obaly, co nejde zpracovat, recyklujeme (recyklace je proces, který chrání a zabraňuje vyčerpání zásob přírodních zdrojů a minimalizuje ekologickou zátěž životního prostředí). Zaměřujeme se na správné třídění odpadů. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné vycházky nejen do lesa, ale i do nejbližšího okolí.  Děti se tak seznamují se svým okolím, s přírodními materiály, volně žijícími živočichy, rostlinami, stromy…  Je prokázáno, že pobyt v přírodě děti obohacuje ve všech možných směrech. U dětí se rozvijí hrubá i jemná motorika, představivost, děti vnímají proměny přírody v koloběhu ročních období, příroda poskytuje dětem relaxaci, působí příznivě na zklidnění hyperaktivních dětí, rozvíjí sociální vztahy mezi dětmi.

Třídu obklopuje zahrada podporující tvořivou hru. V každé části zahrady se nacházejí vyvýšené záhony pro pěstování bylin a zeleniny každé třídy. Zasazené ovocné stromy a keře nabízejí v létě své plody. Na zahradě máme také vrbové teepee, hmyzí domeček, hrací prvky houpadla a houpačky, kolotoče, klouzačku, průlezku, pískoviště, venkovní dílničky a kuchyňky. Vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř při každé příležitosti. Respektujeme individualitu každého dítěte.

Spolupráce s rodiči

 • usilujeme o to, aby vztah mezi učitelkami, dětmi i rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování
 • vedeme s rodiči průběžný dialog o jejich dětech, o jejich prospívání a pokrocích ve školce
 • vážíme si průběžné spolupráce s rodiči a jejich kladných ohlasů k naší práci, které nám vytvářejí zpětnou vazbu

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

„Spolu na cestě životem“

 • vytváříme podnětné prostředí pro celkový, harmonický rozvoj dítěte
 • vedeme děti k samostatnosti při všech činnostech – sebeobsluze, stolování, oblékání
 • klademe důraz na individualitu dítěte, jeho potřeby, rozvoj sebedůvěry a sebejistot dítěte a jeho přirozenému pocitu sounáležitosti s přírodou, našimi učebnami bude zahrada, louka, les i potok
 • upřednostňujeme prožitkové učení hrou a činnosti podporující zvídavost, aby děti měly dostatek prostoru pro své zájmy, individuální a kooperativní hry, možnost poznávat, experimentovat a tvořit dle vlastní fantazie
 • děti vedeme k samostatnosti, vzájemné spolupráci, pomoci, ochotě poradit druhému a poučit se z předchozích neúspěchů
 • každý den budeme trochu zpívat, tancovat, cvičit, počítat, trochu si hrát, malovat a vždycky půjdeme ven
 • velký důraz klademe na prevenci, rozvoj a podporu řečových dovedností, stimulujeme rozvoj řeči, vedeme děti k tomu, aby zvládly klást otázky, ptát se
 • učíme se vzájemně respektovat, tolerovat a pomáhat jeden druhému

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce. Tohle jsem se tam naučil:

O všechno se rozděl, hraj fér, nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě, neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni, promiň. Před jídlem si umyj ruce, splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také.

A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.                                                                                         

Robert Fulghum

Fotografie třídy

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko